The Manbottle Library  :  Open Forum  :  Questions  :  D?ch v? nâng mui bán c?u trúc Dr B?ch S? Minh

D?ch v? nâng mui bán c?u trúc Dr B?ch S? Minh


Guest Wednesday, August 8, 2018 at 11:35 PM

Nâng mui bán c?u trúc gi? dã tr? thành l?a ch?n hàng d?u c?a ch? em th?i thu?ng khi quy?t d?nh thay d?i dáng mui c?a mình. Ngay sau 45 phút ph?u thu?t, khách hàng dã có th? c?m nh?n rõ ràng s? khác bi?t ? chi?c mui cung nhu toàn b? guong m?t. Tuy nhiên, d? k?t qu? th?m m? du?c duy trì và d?m b?o dáng mui lên form chu?n dòi h?i quá trình cham sóc h?u ph?u chính xác, c?n th?n.
N?p c? d?nh trong 1 tu?n d?u tiên sau nâng mui
Th?i gian d?u sau khi nâng mui, c?u trúc xuong còn y?u và d? xô l?ch, vì v?y n?p mui s? có tác d?ng gi? cho dáng mui ?n d?nh và nhanh chóng vào form.
Trong th?i gian này, ch? 1 tác d?ng nh? cung d? dàng khi?n cho dáng mui m?i b? l?ch v?o, bi?n d?ng, ?nh hu?ng t?i k?t qu? th?m m?. Do dó, vi?c deo n?p liên t?c trong vòng 7 ngày d?u tiên sau khi nâng mui mà không nên tháo ra v?i b?t k? lý do gì là vô cùng quan tr?ng.
N?p mui s? có tác d?ng gi? cho dáng mui ?n d?nh và nhanh chóng vào form.
Chu?m dá liên t?c trong 1-2 ngày d?u tiên.
Chu?m dá nh? nhàng, liên t?c xung quanh vùng ph?u thu?t giúp gi?m nhanh tình tr?ng sung t?y. Sau kho?ng 3-5 ngày, hi?n tu?ng này s? hoàn toàn bi?n m?t và dáng mui s? nhanh chóng ?n d?nh nhu ý.
Luu ý không nên chu?m dá tr?c ti?p ho?c d? nu?c dá dính vào v?t thuong.
Nâng ng?c b?ng phuong pháp nào t?t?
Vòng 1 cang tràn, n?y n? luôn là vu khí quy?n ru b?c nh?t c?a phái d?p, nhung không ph?i cô gái nào cung may m?n s? h?u v? d?p này. Ð?c bi?t, v?i ph? n? Châu Á thu?ng có khuôn ng?c nh? nh?n b?m sinh, kèm theo tình tr?ng ng?c teo nh? sau th?i kì nuôi con b?ng s?a m? cung khi?n không ít ch? em t? ti, m?c c?m vô cùng.

Ð? c?i thi?n tình tr?ng này, ph?u thu?t Nâng Ng?c N?i Soi 4D dã ra d?i, giúp ch? em kh?c ph?c tri?t d? m?i khuy?t di?m c?a vòng 1, mang d?n c?p tuy?t lê cang tràn s?c s?ng, m?m m?i t? nhiên. Ðây du?c dánh giá là m?t trong nh?ng phuong pháp nâng ng?c hi?u qu? và an toàn nh?t hi?n nay.

Nâng ng?c n?i soi là phuong pháp nâng ng?c có s? d?ng thi?t b? n?i soi, trong dó có g?n thi?t b? phóng d?i tru?ng m? lên màn hình. Nh? v?y, bác si có th? quan sát chính xác du?c toàn b? quá trình gi?i ph?u, t? dó can thi?p, bóc tách mô m?m d? d?t túi ng?c vào bên trong ? ng?c.


Hút m? Aqualipo Plus – Công ngh? vu?t tr?i cho body hoàn m?
Hút m? b?ng Aqualipo Plus mang d?n hi?u qu? vu?t tr?i trên t?t c? các vùng c?a co th?, k? c? nh?ng vùng m? tích t? lâu nam, khó gi?m nhu m? b?ng, lung, dùi…Sau khi tách lu?ng m? không mong mu?n ra kh?i co th?, công ngh? Aqualipo Plus có th? tái c?y m? ch?t lu?ng vào nh?ng vùng lõm, g?y trên co th? nhu thái duong, h?c m?t, guong m?t, bàn tay…
Uu di?m vu?t tr?i c?a hút m? Aqualipo Plus:

Th? nh?t, hút m? tia nu?c không phá v? t? bào m? nhu các phuong pháp thông thu?ng. Lu?ng m? du?c bóc tách và dua ra ngoài co th? v?i t? l? m? s?ng ch?t lu?ng lên d?n 90% – m?t con s? vô cùng ?n tu?ng. L?i th? này giúp cho vi?c tái c?y tr? nên d? dàng và duy trì hi?u qu? lâu dài.

Th? hai, hút m? Aqualipo Plus là phuong pháp hút m? xâm l?n t?i thi?u. Nh? co ch? ho?t d?ng b?i áp l?c nu?c, do dó m?ch máu, mô, t? bào xung quanh không b? t?n thuong. Không gây sung b?m, tím lâu ngày nhu các phuong pháp thông thu?ng.
Cu?i cùng, ch?t gây tê du?c bom tr?c ti?p trong quá trình hút m? giúp khách hàng luôn nh? nhàng, tho?i mái trong su?t th?i gian hút. Vi?c không c?n gây mê cung giúp quá trình h?i ph?c, ngh? du?ng c?a khách hàng du?c rút ng?n, không ?nh hu?ng t?i công vi?c và sinh ho?t thu?ng ngày. Khách hàng có th? ra v? ngay trong ngày, sau khi hoàn t?t quy trình hút m? c?a mình.
Ð? có thêm thông tin v? Hút m? Aqualipo Plus và các d?ch v? th?m m? HOT nh?t t?i Dr. B?ch S? Minh nhu Nâng mui TFORM, Nâng ng?c n?i soi, T?o hình thành b?ng…vui lòng liên h?:

Hotline: 0944 499 666
Post


Title Comment Signed in as Guest, Sign In Now

This compliation is copyright © 2000-2014 Wiggins Professional Services, Inc.
Individual items contained herein are the copyright of their respective owners.